Jak se stát členem Letecké amatérské asociace České republiky

Jak se stát členem LAA ČR
    Vyplňte přihlášku, uhraďte částku 800,-Kč jako členský příspěvek pro rok 2007. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete spolu s kopií ústřižku na naši adresu. V případě nového členství v průběhu roku, bude členský poplatek od 1.4.2007 snížen o 50,-Kč za každé uplynulé čtvrtletí.

LAA ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10


Výhody člena LAA ČR
    Každý člen je automaticky pojištěn na úraz při létání nebo s ním související činností (starty, přistání), dále může uzavírat ostatní pojistky, které LAA ČR svým členům nabízí. Časopis PILOT je součástí členského příspěvku. Člen asociace může využít nabídky řádkové inzerce v časopisu PILOT zdarma.

    
Veškeré platby pro členy lze uhradit v hotovosti při osobní návštěvě na LAA ČR nebo poštovní poukázkou typu "C" na adresu LAA ČR. Do zprávy pro příjemce uvedete - ČLP. Dále převodem z bankovního účtu:

Číslo účtu LAA ČR:  285 321 309/0800
Konstantní symbol:  0308
Variabilní symbol:    rodné číslo nebo IČO
Zpráva pro příjemce: účel platby (ČLP)

    Bezchybným podáním platby a přiložením kopie potvrzení o platbě k formulářům posílaným na LAA přispějete ke správnému zařazení vaší platby a rychlejšímu vyřízení vaší žádosti.

    Veškeré informace týkající se členství vám poskytne Alena Tináková, tel: 271 085 270, e-mail: tinakova@laacr.cz

    Nejaktuálnější informace naleznete na internetových stránkách LAA ČR: www.laacr.czPřihláška
(Vytisknout, vyplnit a odeslat spolu s kopií útřižku složenky)
Přihláška do LAA ČR
Jako: FO (fyzická osoba) - FOP (fyzická osoba podnikající) - PO (právnická osoba), nehodící se škrtněte!
Příjmení (u FOP, PO - statut. zástupce) Jméno Rodné číslo (u cizinců datum narození a č. pasu)
Adresa (název firmy, IČO, DIČ) Telefon
 privát
 práce
 mobil
 e-mail

Prohlášení
   Já, níže podepsaný, potvrzuji své členství v Letecké amatérské asociaci ČR a souhlasím se stanovami LAA ČR a cíli LAA ČR. Dále souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsem uvedl(a) v přihlášce do LAA ČR. Dále výslovně souhlasím s tím, aby LAA ČR jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mé údaje, zaregistrované na mé jméno, za účelem vyplývajícím z členství v LAA ČR. Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje i prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a telefon pro účely informovanosti členů LAA ČR. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje zlikviduje dle platných předpisů.

Datum Podpis, (u osoby mladší 15-ti let souhlas zákonných zástupců)

NA ZADNÍ STRANĚ PŘIHLÁŠKY VYPLŇTE REGISTRACI DO SVAZU (LAA ČR je vnitřně členěna na SVAZY).
Každý člen LAA ČR se může zaregistrovat v jednom i více svazech současně.

Registrace do Svazu LAA ČR

Přihlašuji se k registraci do svazu (svazů)
- u svazu (svazů), pro který se rozhodnete, napište křížek ve sloupci Ano -
NÁZEV SVAZU  ANO NÁZEV SVAZU  ANO
Svaz motorového paraglidingu   Svaz ultralehkého létání  
Svaz paraglidingu   Svaz závěsného létání  
Datum a podpis člena:Warning: require(/_inc/pata.php4): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/_laa.php on line 234

Fatal error: require(): Failed opening required '/_inc/pata.php4' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/_laa.php on line 234