Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do rubriky.
Pravidla Českého poháru paraglidingu pro rok 1999

VŠEOBECNÉ INFORMACE

    ČPP je průběžnou soutěží, která probíhá v daném časovém intervalu a ve které se hodnotí jednotlivé výkony pilotů na základě předložení předepsané dokumentace. Soutěže se může zúčastnit každý pilot, který je státním občanem ČR a je držitelem platné pilotní licence paraglidingu LAA ČR. Je odpovědností každého pilota, pohybovat se při přeletu mimo hranice řízených a zakázaných prostorů, nacházejících se v blízkosti trati letu. Pokud má pilot o své poloze pochybnosti musí přistát. Do ČPP není možno započítat výkon uletěný v průběhu soutěže, pokud byl letěn jako soutěžní disciplína účastníkem soutěže.

1. Trvání soutěže
    Od 1. března 1999 do 15. listopadu 1999.

2. Letová oblast
    Území České a Slovenské Republiky.

3. Druh startu
    Ze svahu nebo pomocí navijáku.

4. Určení vítěze
    Každému pilotovi jsou započítány tři bodově nejhodnotnější nahlášené výkony. Vítězí pilot s nejvyšším počtem dosažených bodů.

5. Registrace výkonů
    Každý výkon musí být do 7 dnů nahlášen telefonicky na LAA ČR hlavnímu inspektorovi PL. Pilot uvede jméno, datum kdy byl výkon uletěn, druh disciplíny, místo vzletu, otočné body, vzdálenost v km a místo přistání. Výkon, který nebyl v tomto termínu nahlášen nemůže být do soutěže přijat. Dokumentaci výkonu pilot předá na LAA ČR nejpozději měsíc od data výkonu. Výkon, jehož dokumentace nebyla v této lhůtě předána, nemůže být do soutěže přijat. Termín pro odevzdání poslední dokumentace je 30.11.

6. Kategorie
    Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:
profi: je určena soutěžním pilotům s ambicemi na popřední umístění v domácím žebříčku.
hobby: je určena širokému okruhu výkonnostních a rekreačních pilotů, pro které je důležité především sbírání zkušeností.


DOKUMENTACE

1. Protokol o letu
    Tento protokol musí být vyfotografován na dokumentačním filmu. Podmínkou pro uznání je čitelnost tohoto protokolu na fotografii. Protokol o letu obsahuje:

 • jméno a příjmení pilota
 • typ PK
 • datum
 • číslo pilotního průkazu
 • popis disciplíny (druh disciplíny a přesně definované otočné body ve správném pořadí)

Příklad přesného popisu otočných bodů:

start/cíl: Raná - přistávací plocha "motokros"
1. ot.bod: Hrad Hasemburk
2. ot.bod: Čerpací st. na východním okraji Mostu (poblíž odbočky na Vteno)

Pozor! Každý protokol může obsahovat popis pouze jedné disciplíny!

2. Fotodokumentace
    Fotodokumentací je barevný kinofilm obsahující požadovanou dokumentaci výkonu, který není od prvního snímku (foto protokolu o letu) po poslední snímek (foto přistání, nebo dosaženého cíleného bodu) přerušen a který dokumentuje daný výkon. Výkon dokladovaný rozstříhaným filmem se do soutěže nepřijme.

3. Přihláška výkonu
    Jedná se o předtištěný formulář. Pro přijetí výkonu do soutěže musí být kompletně vyplněn.

4. Mapa
    Kopie použité mapy, s vyznačenou úlohou a fotografovanými orientačními a otočnými body. Lze používat mapy 1:100 000 až 1:300 000.

5. Záznam barografu
    Je povinný pro dokladování letu v kategorii profi. Pilot je povinnen předložit vytištěný barogram společně s ostatní dokumentací. Pro kategorii hobby se záznam barografu nevyžaduje.


DISCIPLÍNY ČPP

V ČPP je možno létat následující disciplíny:

1. Volný přelet (VP)
    Pilot nedefinuje před startem žádný cíl. Jediným daným bodem je místo vzletu. To je třeba po startu z libovolného směru odfotografovat. Po přistání pilot udělá alespoň dva snímky na kterých bude PK se kterým letěl a z okolí bude možno místo identifikovat. Každý předem naplánovaný cílový let, nebo let na uzavřené trati je možno uznat při nedosažení cíle jako VP. V takovém případě je možno uznat při nedosažení cíle jako VP. V takovém případě je možno počítat vzdálenost od startovního bodu, před jeden otočný bod (byl-li správně odfocen) k místu přistání, nebo k dalšímu správně zdokumentovanému OB. Volný přelet tedy může být zalomen pouze přes jeden OB.

2. Cílový let (CL)
    Pilot definuje startovní a cílový bod. Může si naplánovat trať s jedním otočným bodem. Startovní, otočný a cílový bod musí být za letu odfotografován ze sektoru FAI. Pokud některý z nich není správně odfocen, považuje se let za VP a uzná se přímá vzdálenost od startovního bodu po místo přistání, je-li zdokumentováno, nebo k poslednímu správně zdokumentovanému bodu.

3. Cílový let s návratem (CLN)
    Pilot definuje bod, který je zároveň startem i cílem (startovní/cílový bod) a otočný bod. Pilot fotí ze sektoru FAI startovní/cílový bod, otočný bod a opět startovní/cílový bod. Pokud není OB správně odfocen, je možno udělit pouze body za vzdálenost startovní/cílový bod - přistání.

4. Plochý trojúhelník (PT)
    Pilot definuje startovní/cílový bod a dva otoční body (OB) podle vlastního uvážení. Minimální délka jedné strany trojúhelníku není definována. Všechna focení musí být provedena z fotosektoru FAI.

5. Trojúhelník FAI (TF)
    Pilot definuje startovní/cílový bod a 2 OB tak, aby každá strana trojúhelníku měřila alespoň 28% celkové vzdálenosti. Všechny body trojúhelníku musí být odfoceny z fotosektoru FAI. V případě, že deklarovaný TF nesplňuje podmínku pro uznání FAI trojúhelníku, a jinak byl správně dokladován, přidělují se body za PT.


OBSAH FOTODOKUMENTACE

1. Volný přelet

 • protokol (musí být čitelný, tzn. na vyvolané fotografii musí být možno přečíst všechny údaje)
 • místo vzletu nebo předem stanoveného výchozího bodu ze vzduchu (FAI sektor při VP není možno určit, proto je možno fotit z libovolného směru)
 • pilot tak, aby bylo zřejmé, že neletí s paramotorem (tzn. pilot zepředu)
 • dvakrát místo přistání s PK a výraznými orientačními body v pozadí

2. Cílový let
 • protokol (musí být čitelný, tzn. na vyvolané fotografii musí být možno přečíst všechny údaje)
 • startovní bod ze sektoru FAI (pilot musí jako startovní bod vybrat objekt, u nějž je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými orientačními body v blízkém okolí)
 • pilot tak, aby bylo zřejmé, že neletí s paramotorem (tzn. pilot zepředu)
 • cíl ze vzduchu ze sektoru FAI (pilot musí jako cílový bod vybrat objekt, u nějž je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými OB v blízkém okolí)
3. Cílový let s návratem
 • protokol (musí být čitelný, tzn. na vyvolané fotografii musí být možno přečíst všechny údaje)
 • startovní bod ze sektoru FAI (pilot musí jako startovní bod vybrat objekt, u nějž je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými orientačními body v blízkém okolí. Tento bod slouží jako bod startovní i cílový)
 • pilot tak, aby bylo zřejmé, že neletí s paramotorem (tzn. pilot zepředu)
 • otočný bod ze sektoru FAI (pilot musí jako otočný bod vybrat objekt, u něhož je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými orientačními body v blízkém okolí)
 • cíl ze vzduchu ze sektoru FAI (pilot musí jako cílový bod vybrat objekt, u nějž je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými OB v blízkém okolí. Tento bod slouží jako bod startovní i cílový).
4. Trojúhelník (plochý a FAI)
 • protokol (musí být čitelný, tzn. na vyvolané fotografii musí být možno přečíst všechny údaje)
 • startovní bod ze sektoru FAI (pilot musí jako startovní bod vybrat objekt, u nějž je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými orientačními body v blízkém okolí. Tento bod slouží jako bod startovní i cílový)
 • pilot tak, aby bylo zřejmé, že neletí s paramotorem (tzn. pilot zepředu)
 • první otočný bod ze sektoru FAI (pilot musí jako otočný bod vybrat objekt, u něhož je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými orientačními body v blízkém okolí)
 • druhý otočný bod ze sektoru FAI (pilot musí jako otočný bod vybrat objekt, u něhož je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými orientačními body v blízkém okolí)
 • startovní/cílový bod ze vzduchu ze sektoru FAI (pilot musí jako cílový bod vybrat objekt, u nějž je možno určit, odkud byl odfotografován, tzn. bod s vertikálním rozměrem a/nebo s výraznými OB v blízkém okolí. Tento bod slouží jako bod startovní i cílový).

Poznámky
    Nedosáhne-li pilot cíle, musí po přistání vyfotit místo přistání podle zásad platných pro volný přelet.

    Při absenci výrazných OB na fotografii místa přistání bude vzata v úvahu vzdálenost k poslednímu identifikovatelnému bodu.

    Je-li volný přelet nebo cílový let letěn přes jeden OB, musí být tento OB odfocen ze sektoru FAI. Volný přelet přes jeden OB však nemůže být plánován, neboť není možno předem určit fotosektor FAI a tato disciplína se započítává pouze v případě nedoletěné uzavřené trati. Je třeba rozlišovat mezi místem vzletu a startovním nebo startovním/cílovým bodem.

VÝSLEDKY
    Neoficiální výsledky a průběžné pořadí se zveřejňuje v bulletinu LAA ČR. Oficiální pořadí se uveřejní bezprostředně po uzavření soutěže a vyhodnocení veškeré dokumentace sportovní komisí svazu paraglidingu LAA ČR.


PROTESTY
    Oficiální výsledky se zasílají zúčastněným pilotům poštou, s uvedením data, do kterého je možno podat protest. Protesty řeší sportovní komise svazu paraglidingu LAA ČR. Poplatek za podání protestu je 300 Kč a platí se na LAA ČR sportovní komisi svazu paraglidingu.


 Návrat na domovskou stránku