Chcete na tomto místě svoji reklamu ?Valné hromady a Konference LAA ČR

Václav Chvála

    Vážení přátelé, blíží s nám doba voleb do orgánů LAA. Řada z Vás zná organizační řád a zúčastnila se voleb předešlých. Ale řada nových členů volební systém LAA nezná, protože v podstatě při jejich vstupu do LAA je to nemuselo zajímat. Tak v dalším vysvětlím organizaci LAA.

    Členství v LAA je individuální, bez dalších řídících mezičlánků. Jednou za dva roky se konají volby do všech orgánů LAA. Voleb se může zúčastnit každý člen naší organizace, je jedno zda je pilot, pilotní žák nebo příznivec bez jakékoliv kvalifikace. Podmínkou je zaplacení členských příspěvků. Člen LAA může uplatnit své volební právo pouze v jednom svazu pro který se rozhodne.


LAA ČR má v současné době následující svazy:

  • Svaz závěsného létání
  • Svaz padákového létání
  • Svaz motorových padákových kluzáků
  • Svaz ultralehkých letounů ( UL letouny řízené změnou těžiště, UL letouny řízené aerodynamicky)
  • Svaz stavitelů a konstruktérů
  • Svaz experimentalu
  • V lednu se koná ustavující valná hromada nového svazu vírníků

    Hlavní úkol svazu je konstrukční, stavební, provozní a sportovní činnost v daném oboru, organizování soutěží, sletů, prosazování zájmů a požadavků odbornosti.

    Každý člen LAA může ovlivnit tuto organizaci svojí účastí na valné hromadě svazu. Zde může prezentovat své názory na činnost a směrování organizace. Valná hromada volí předsednictvo svazu a předsedu. Předsednictvo každého svazu má rozhodující vliv na činnost svazu. Zřizuje odborné komise, na. př. sportovní komisi, která vydává sportovní řád, vypisuje soutěže, vybírá reprezentační družstvo. Předsednictvo svazu navrhuje rozpočet pro příslušné období, navrhuje a schvaluje různé akce atd., prostě řídí činnost svazu. Takže vaší přímou volbou jsou zvoleni zástupci kteří budou prosazovat názory většiny účastníků valné hromady. Samozřejmě mohou prosazovat pouze to co není v rozporu se zákony.

    Aby valná hromada svazu byla usnášení schopná, musí se zúčastnit minimálně 20 členů LAA, kteří na této valné hromadě budou uplatňovat své volební právo. Proto je nutné, aby si každý rozmyslel ve kterém svazu bude hlasovat. Příklad: pokud budete hlasovat na valné hromadě svazu padákového létání, nemůžete již hlasovat na svazu motorového padákového létání. Zúčastnit se můžete valné hromady kteréhokoliv svazu, ale hlasovat můžete pouze v jednom.

    Proto se budeme snažit zorganizovat valné hromady tak aby příbuzné svazy na sebe navazovaly, abyste mohli být informováni i o činnosti svazu, ve kterém nebudete hlasovat. Snažte se rozhodnout a domluvit tak, aby nedošlo k situaci, kdy by u "malého" svazu byla nedostatečná účast a valná hromada by se musela opakovat.

    Na valné hromadě jsou dále voleni delegáti kteří se zúčastní Konference LAA. Základní zastoupení každého svazu je 7 delegátů. Počet delegátů u sportovních svazů je rozšířen podle klíče: počet platných pilotních průkazů v daném oboru zjištěný v době před konáním valné hromady dělený 100. Necelé stovky počtu pilotních průkazů se zaokrouhlují matematickým způsobem. Členové nově zvoleného předsednictva jsou automaticky delegáty následující konference a započítávají se do celkového počtu delegátů určeného dle klíče.

    Svaz stavitelů a konstruktérů a svaz Experimental je na Konferenci LAA zastoupen pouze základním počtem sedmi delegáty.

    Nejvyšším orgánem LAA ČR je Konference delegátů. Její usnesení jsou závazná pro činnost LAA v dalším volebním období. Konference volí a odvolává prezidenta a revizní komisi.

    Nejvyšším výkonným orgánem je Rada LAA. Každý svaz je v radě zastoupen předsedou svazu a počet dalších zástupců je určen vztahem jeden delegát na 1000 platných pilotních průkazů k datu valné hromady. Svaz stavitelů a konstruktérů a svaz Experimental je v radě zastoupen pouze předsedou.

    Přesné počty zástupců jednotlivých svazů v radě budeme znát až v okamžiku konečného zjištění počtu platných pilotních průkazů.

    Rada LAA rozhoduje mezi konferencemi o všech koncepčních otázkách a kontroluje činnost prezidenta a řídících orgánů v oblasti správy SLZ. Schvaluje strukturu a rozsah profesionálního obsazení sekretariátu LAA ČR. Schvaluje položkový a věcný rozpočet LAA, jeho případné změny, hodnotí účelnost vynaložení prostředků a schvaluje plat prezidenta.

    Tak jsem vám popsal mechanizmus řízení LAA. Pokud máte zájem, jste spokojeni, nebo nejste spokojeni s činností LAA, popřemýšlejte. Připravte si své názory, návrhy jak zlepšit činnost, jak dále směrovat LAA. Je to Vaše organizace, je to organizace která zajišťuje Vaše létání, zajišťuje možnost věnovat se Vašemu leteckému koníčku.

    Přijďte na Valné hromady, tam můžete každý přímo ovlivnit činnost LAA.Warning: require(/_inc/pata.php4): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/99_12_1.php on line 96

Fatal error: require(): Failed opening required '/_inc/pata.php4' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/99_12_1.php on line 96