Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
 English version

Aircotec - Alibi

Standa Hlavinka
 

    Neuplynulo v řekách až zas tolik vody, co se firmě Aircotec podařilo vyrobit velmi malý, šikovný a účelný digitální přístroj s příznačným názvem "Alibi". Výrobce tím pochopitelně měl na mysli "pilotovo prokazatelné alibi". Dodnes jsou tyto přístroje na českých kopcích k vidění a hlavně slyšení. Snad jedinou vadou na kráse těchto přístrojů neobvyklého tvaru bylo "ujetí" nuly po asi dvou letech provozu někam k hodnotě +0.2 až +0.3m/s a protože přístroj neobsahoval žádné korekční prvky, nezbylo než posunout práh nasazení akustiky kousek nad tuto hodnotu a létat s touto malou chybou dál.

    Pilotům, kteří jsou zvyklí za letu viset očima na údajích, zase poněkud vadila absence ručičkového nebo alespoň sloupcového indikátoru vária. Cifry, měnící se rychle před očima, je přiváděly k mírné zuřivosti. Nicméně pilot, létající po čuchu a sluchu, byl navýsost spokojen.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen malou destičkovou baterií o napětí 9V. Odběr proudu za provozu je pouhých 3.8mA, což představuje asi 30 hodin provozu za použití nabíjecí NiCd baterie s kapacitou 110mAh. Použijeme-li ovšem alkalickou baterii, dá se počítat zhruba se 70-80 hodinami provozu. A příjemné překvapení pro elektronické fandy - přístroj nejenom že nemá mechanický vypínač, ale navíc po elektronickém vypnutí stiskem tlačítka neodebírá prostě vůbec žádný proud. A jestli snad přece, pak je jeho velikost pod hodnotou 0.00005mA, což se jednak dost blbě měří, ale hlavně ani nemá žádný praktický význam se o to pokoušet.

Variometr
    ukazuje hodnotu stoupání či klesání prostřednictvím desetinného čísla, doplněného šipkou nahoru nebo dolů, s přesností 0.1m/s. Kladné hodnoty stoupání jsou doprovázeny zvukovými signály.

Akustika
    je řešena spojitým či přerušovaným tónem, jehož výška se mění v závislosti na velikosti hodnoty stoupání, stejně jako rychlost jeho přerušování. Změna je navíc nastavena v oblastech blízko nuly velmi progresívně, takže s Alibi se dají i "totální sračky" točit s jistým požitkem, tedy alespoň zvukovým. Drobnou zvláštností je konstantní výška tónu v rámci jednoho pípnutí. Stoupáme-li stále rychleji, je výška tónu každého následujícího pípnutí kmitočtově posunuta směrem nahoru, ale během samotného krátkého pípnutí se nemění. Opět důvod k zuřivosti pilotů s absolutním hudebním hluchem. Dnešní moderní přístroje mění totiž výšku tónu i během pípnutí samotného, čímž vzniká dojem jakéhosi frekvenčního klouzání tónu. Ovšem s rajskou hudbou Alibi se žádné klouzání nedá srovnávat.

Výškoměr
    je u tohoto přístroje dvojí. Jeden pro měření absolutní výšky, zpravidla nadmořské a druhý pro měření výšky relativní, vztažené k výšce přistání či startu (převýšení). Oba výškoměry pracují s přesností 1m. Maximální zobrazitelný údaj o výšce je 9143m.

Měření času
    Přístroj neobsahuje hodiny reálného času, nedá se tedy určit ani datum ani přesný čas. Jedinou časovou funkcí jsou stopky, které s přesností 1s odměřují čas od svého spuštění, tedy zpravidla dobu trvání letu od okamžiku startu.


 Aircotec - Alibi Paměť přístroje je chytře rozdělena do tří nezávislých paměťových schránek. První z nich uchovává údaje o posledním uskutečněném letu - dobu jeho trvání, maximální stoupání a maximální dosaženou výšku. Druhá uchovává stejné údaje, ale vybírá jejich maxima ze všech uskutečněných letů od posledního "resetu" přístroje. Toto vynulování údajů je vhodné provádět např. na začátku roku nebo sezóny. V této druhé paměti tedy kdykoliv nalezneme dobu trvání našeho nejdelšího letu, maximální stoupání, jaké nás od začátku roku potkalo a maximální výšku, jaké se nám tohoto roku podařilo dosáhnout. Třetí paměť nám ukáže počet již absolvovaných letů a součet jejich dob trvání - tedy nalétané hodiny. Okamžitě je tedy možno vypočíst další zajímavý údaj - průměrnou dobu trvání jednoho letu. Jak jednoduché a účelné ...

Před použitím zatřepat ?
    Jestli jste právě ve sklepě v hromadě rezavého harampádí našli přístroj firmy Aircotec s názvem Alibi, nevyhazujte a neprodávejte. Je-li porouchaný, dejte opravit. I ujetou nulu lze opravou vyřešit. Pro závodníky je to ideální druhý, tedy náhradní přístroj. S alkalickou baterií je možno jej několik let vozit s sebou bez starosti o údržbu a v pravé chvíli vyloven ze dna batohu prokáže neocenitelnou službu. Jeho kompaktní a nárazuvzdorné pouzdro ocení jistě i začátečníci ve svých divokých kotrmelcích.

    Ne, opravdu se prodejem těchto přístrojů nezabývám, jak by se mohlo snad z předchozích řádků jevit. Jenom s láskou a trochu i nostalgií vzpomínám na dobu, kdy jsem s tímto zdařilým a spolehlivým přístrojem létal. A nebo že by to nebylo jenom tím přístrojem ... ?


Anglický manuál ke stažení je zde (39kB)
Chcete-li přístroj nakoupit opravdu levně, nezapomeňte navštívit specializovaný SkyFly shop.Ovládání přístroje

    Protože jsme zjistili, že překvapivě velké procento pilotů přístroj Alibi vlastní, většinou jej koupilo z druhé ruky a jak už bývá v takových případech zvykem, bez dokumentace a návodu k obsluze, přikládáme k článku o tomto zdařilém přístroji ještě i návod, jak přístroj ovládat a docílit tak využití všech jeho schopností. Kulatá ovladací tlačítka budeme pro přehlednost označovat čísly 1 až 5, přesně podle uvedeného nákresu a rovněž stejně, jak jsou označována v originálním anglickém návodu.

 Rozložení ovladacích prvků Zapnutí a vypnutí přístroje
    Přístroj se zapíná krátkým stiskem tlačítka 1 a na displeji se zobrazí sériové číslo přístroje spolu s napětím baterie ve Voltech. Nechcete-li tyto údaje sledovat, stiskněte ihned po zapnutí tlačítko 1 znovu. Vypnutí přístroje se provádí podržením tlačítka 1 na dobu asi 3 sekund nebo se přístroj vypne automaticky sám po 15 minutách nečinnosti, v případě zapnutého "Balónového režimu" po 120 minutách nečinnosti. Výrobce nedoporučuje přístroj opětovně zapínat dříve, než po uplynutí minimálně 3 sekund od jeho vypnutí. V případě, že se zobrazené napětí baterie blíží hodnotě 6.5V, nelze se již na správnost naměřených hodnot spoléhat.

Režimy práce přístroje
    Přístroj je možno přepnout současným držením tlačítek 2 a 4 po dobu 5 sekund do jednoho z následujících tří režimů - plachtění, parašutismus, balónové létání. Krátkým současným stisknutím uvedených dvou tlačítek je možno se podle zobrazeného symbolu přesvědčit, do jakého režimu je přístroj vlastně přepnut, přičemž režim "Plachtění" je bez symbolu. Akustické signály jsou pak v různých režimech pochopitelně odvozeny od různých stavů, např. klesání balónu nebo výška pro odhození padáku.

Volba jednotek měřených veličin
    Současným stiskem tlačítek 2 a 3 je možno volit mezi metry a stopami.

Volba způsobu zobrazení výšky
    Krátkým stiskem tlačítka 3 je možno vybrat zobrazení absolutní výšky, relativní výšky (převýšení) nebo atmosférického tlaku.

Nastavení výšky
    Po výběru způsobu zobrazení výšky krátkým opakovaným stiskem tlačítka 3 je možno po krátkém opakovaném stisku tlačítka 2 měnit hodnotu blikající cifry údaje pomocí tlačítka 4. Zápis provedené změny se pak provede krátkým stisknutím tlačítka 3. Pozor - všechny tři údaje jsou navzájem spřažené. Např. změna údaje o atmosférickém tlaku vyvolá i změnu údaje o převýšení.

Okamžitá nula
    Krátkým stiskem tlačítka 4 je možno vyvolat velmi užitečnou funkci, jejíž nejvýstižnější název je patrně "Okamžitá nula". Údaj o výšce se okamžitě změní dočasně na nulu, aniž by byly jakkoliv ovlivněny ostatní údaje o výšce (absolutní či převýšení). Po opětovném stisknutí tlačítka 4 se vše vrátí do normálního způsobu zobrazení. Okamžitou nulu je výborné vyvolat při bezcílném poletování či kroužení v turbulentní oblasti, o kterém má pilot pochybnosti, je-li ztrátové či ziskové. Po vyvolání okamžité nuly stačí chvíli kroužit, a pak se znovu podívat na tento údaj a výšce. Je-li záporný, nemá smyslu v takové oblasti déle setrvávat.

Akustika přístroje
    Přístroj je schopen vydávat dva druhy akustických signálů - přerušované a spojité. U obou lze nastavit jejich hlasitost na slabší nebo silnější, přičemž zvýšení odběru proudu z baterie při nastavení vyšší hlasitosti je naprosto zanedbatelné. Krátkým stiskem tlačítka 5 (pouze jediným) je možno poslechem posoudit, na jaký druh akustické signalizace je přístroj vlastně přepnut. Ozve-li se pouze jeden jediný krátký tón, znamená to, že je akustika přístroje vypnuta. Dvojnásobným stiskem tlačítka 5 rychle za sebou (postačí vejít se do intervalu 1s) je možno přepínat úroveň hlasitosti, popřípadě akustiku úplně vypnout. Čtyřnásobným stiskem tlačítka 5 pak lze vybrat přerušovaný nebo spojitý tón akustiky. Pro létání v termice je vynikající přerušovaný tón, který umožňuje neobyčejně citlivě rozlišit nepatrné změny i velmi slabého stoupání, obzvláště nastavíme-li práh nasazení akustiky těsně nad nulu, např. na hodnotu +0.1m/s.

Práh nasazení akustiky a varovný signál klesání
    Bod nasazení akustiky je možno posunout kamkoliv v rozpětí od -2m/s až +0.5m/s, zatímco práh spuštění varovného signálu klesání (Sink Alarm - SA) je možno umístit mezi -1m/s až -6m/s. Nastavení se provede delším stisknutím tlačítka 2 (3 sekundy) a v okamžiku rozblikání údaje variometru je možno pomocí tlačítka 4 změnit nastavenou hodnotu prahu nasazení akustiky. Dalším krátkým stiskem tlačítka 2 je možno stejným způsobem posunout práh varovného signálu klesání. Zápis nastavených hodnot se provede stiskem tlačítka 3.

Zobrazení teploty
    Stisknutím tlačítka 3 na dobu asi 3 sekundy je možno vyvolat zabrazení teploty, které po několika sekundách opět samo zmizí.

Stopky
    Prvním krátkým stiskem tlačítka 1 jsou vynulovány stopky, připraveny ke spuštění a jejich číselný údaj bliká. Dalším stiskem téhož tlačítka se stopky rozběhnou. Po dosažení času 1 hodiny se zobrazované minuty a sekundy změní na hodiny a minuty. Třetím stiskem téhož tlačítka dojde k zastavení stopek a je možno přečíst naměřený údaj. Pokud stopky běží déle než 2 minuty, jsou do paměti zaznamenány údaje úplně stejně, jako by se jednalo o absolvovaný let.

Paměť
    Okamžitě po současném stisknutí tlačítek 3 a 4 přejde přístroj do režimu "Recall" a na dispeji je zobrazen obsah 1. paměťové schránky, tedy údaje o naposledy absolvovaném letu, což je maximální dosažená výška, maximální stoupání a doba trvání letu. Po krátkém stisku tlačítka 3 je vyvolán obsah 2. paměťové schránky, což jsou maximální hodnoty, vybrané ze všech absolvovaných letů od okamžiku posledního vymazání paměti přístroje. Po třetím stisku tlačítka 3 je zobrazen počet absolvovaných letů a součet jejich dob trvání, tedy nalétané hodiny.

Vymazání paměti
    Po přechodu do režimu "Recall" současným stiskem tlačítek 3 a 4 a následném stisku tlačítka 3 na dobu 30 sekund dojde k vymazání údajů z paměti přístroje. Tuto operaci je vhodné provádět např. na začátku nové sezóny.

Eventuelní nevysvětlitelné potíže
    Výrobce doporučuje při "podivném" chování přístroje vyjmout na krátkou dobu (např. 1 minuta) baterii, opět ji vložit a pochopitelně po zapnutí přístroje zkontrolovat údaj o jejím napětí. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsem takové chování přístroje během 2 roků jeho používání nikdy nezažil.

Poznámka na závěr
    Nevěřte nafoukaným žvanilům, že Alibi je "dětská hračka" a pořádný pilot že lítá s několika mašinami v celkové ceně přes 40 tisíc. Svou první stovku s návratem jsem si ulétl právě s tímto šikovným přístrojem.


 Návrat na domovskou stránku