Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Renschler - SOL 3

Standa Hlavinka
K otestování zapůjčeno firmou  Gradient s.r.o.  se sídlem v Praze.

    Přístroj SOL 3 je nejjednodušším přístrojem z řady solárních variometrů německé firmy Renschler Instruments se sídlem ve Stuttgartu a název sám už jasně napovídá, že zdrojem energie pro napájení přístroje jsou solární články. Nezbytným rozměrům článků odpovídá i vzhled přístroje a konec konců i jeho rozměry 136x128x26mm. Z hlediska nasvícení plochy solárních článků je optimální poloha přístroje vodorovná nebo mírně nakloněná směrem k pilotovi, ale vzhledem k velkému výkonu solárních článků není tato poloha pro správné fungování elektroniky nijak zvláště významná.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen ze dvou nezávislých zdrojů napětí. Prvním je vestavěná lithiová baterie, která je schopna udržet přístroj v chodu podle údajů výrobce přibližně 200 hodin v úplné tmě a je samozřejmě nutná pro udržení správného chodu hodin reálného času u vyšších přístrojů řady SOL. Druhým zdrojem napětí jsou solární články o maximálním výkonu 500mW, přičemž celkový příkon přístroje činí pouze 6-12mW. I při velmi slabém osvětlení (zatažená obloha) tedy dostačuje elektrická energie solárních článků k napájení celého přístroje. Uváděné elektrické parametry jsou převzaty z přiloženého manuálu a nebyly získány měřením. Rozebrat přístroj pro účely měření není totiž vůbec triviální záležitost. Ostatně snadná rozebíratelnost není u tohoto druhu přístroje ani potřebná, žádné baterie se běžně nevkládají ani nevyjímají a vestavěná lithiová baterie vydrží nepochybně spoustu let, pokud ovšem s přístrojem neběháme každou noc v chodbách tmavých sklepů. Sloupcový indikátor se symbolem sluníčka ukazuje, zda je osvětlení dostatečné a jestli je tedy přístroj napájen ze solárních článků nebo z lithiové baterie.

Výškoměr
    K dispozici jsou 3 výškoměry, fungující do výšky 9000m MSL, s rozlišením 1 metr a s možností výběru délkových jednotek (metry nebo stopy). Jeden je nastavitelný podle tlaku QNH, druhý je určen k měření převýšení např. nad přistávací plochou nebo nad startem. Kupodivu Alt1 je právě ten s převýšením a Alt2 s absolutní výškou, ale jistě je to jen otázka zvyku. Třetí velmi užitečný výškoměr by se dal nejvýstižněji nazvat "okamžitá nula" a jeho funkce je naprosto shodná jako u přístroje s názvem Alibi. Po vlétnutí do oblasti s nejasným stoupáním stačí vyvolat údaj tohoto výškoměru, vždy naskočí okamžitě nula, a pak už stačí jenom zakroužit a pohlédnout na změnu údaje o výšce. Je-li zisk výšky kladný, může se vyplatit v oblasti ještě nějakou dobu pobýt a přitom stále sledovat údaj tohoto třetího výškoměru. Kdo z pilotů už měl možnost si tuto užitečnou funkci ve vzduchu vyzkoušet, velmi dobře ví, že tento výškoměr může být nahrazen údajem průměrovacího variometru pouze v některých případech.

Variometr
    Variometr analogový ukazuje pomocí simulované ručičky na kruhovém displeji stoupání či klesání v rozsahu od -20m/s do +20m/s s krokem 0.2m/s. Rychlost reakce tohoto variometru nelze nijak ovlivnit. Variometr průměrovací pak číselně zobrazuje průměrnou hodnotu stoupání či klesání za určitý čas. Tento časový interval je volitelný od 1s až do 99s! Průměrovací variometr pracuje v rozsahu -30m/s až +30m/s s rozlišením 0.1m/s.

Akustika
    I když se akustika přístroje v mnohém podobá ostatním přístrojům tohoto druhu, přece jen jsme narazili na unikátní a velmi zajímavou funkci. Ale nepředbíhejme. Hlasitost akustických signálů je možno nastavit na jednu ze dvou úrovní, popřípadě akustiku úplně vypnout. I když přístroj nezaznamenává žádnou změnu výšky a leží např. na stole, projevuje se akustika zvláštním zvukem, který se snad dá nazvat jakýmsi tikáním. Tento zvuk spolu s indikátorem na displeji může dobře posloužit k indikaci, že akustika je zapnuta, popřípadě k rychlé indikaci nalétnutí nuly při nastaveném velkém časovém zpoždění akustiky.

    Práh nasazení akustického signálu pro klesání je možno nastavit od 0m/s do -20m/s v krocích po 0.2m/s a časové zpoždění (rychlost reakce) akustiky od 0.0s do 9.9s. Práh nasazení akustiky pro stoupání však měnit nelze, je nastaven natvrdo. Kam, to výrobce neudává, ale půjde zjevně o hodnotu mezi 0.1 až 0.2m/s.

 SOL 3

    A dostáváme se konečně ke slibované unikátní a zajímavé funkci. Každý jistě dobře zná a velmi rád slyší přerušovaný tón akustiky při nalétnutí do stoupáku. Rychlost tohoto přerušování se s narůstající hodnotou stoupání zvyšuje (současně roste obvykle i frekvence tónu), jinými slovy délka mezery (ticha) se zkracuje od jakési počáteční hodnoty směrem k hodnotě konečné. U přístrojů řady SOL je možno tuto počáteční délku mezery (rychlost přerušování akustiky) nastavit. Je tedy možno vybrat, bude-li akustika lépe rozlišovat malá stoupání na úkor velkých nebo naopak. Akustiku přístroje je tedy možno tímto způsobem nastavit např. pro létání v Beskydech nebo v Alpách či dokonce v Owens Valley v Kalifornii.

Měření času
    Hodiny reálného času u tohoto jednoduchého přístroje chybí. Je možno používat pouze stopky, které ukazují uplynulé hodiny a minuty (nikoliv sekundy) a je možno je spustit či zastavit ručně nebo automaticky. Automatika spouští stopky v případě, že změna údaje výškoměru přesáhla 15 metrů a zastaví je tehdy, jestliže se údaj o výšce po dobu 15 minut nemění.

Teploměr
    Vestavěné čidlo měří teplotu okolí ve stupních Fahrenheita nebo Celsia s přesností 0.1 stupně.

Paměť
    Paměťové obvody uchovávají údaje o posledních deseti absolvovaných letech, přičemž zaznamenávanými údaji jsou maximální výška a maximální převýšení, maximální stoupání a maximální klesání, minimální teplota a maximální rychlost letu (pouze s rychloměrnou sondou) a celková doba letu. Údaje jsou zapisovány do paměti přístroje od okamžiku, kdy změna údaje výškoměru poprvé přesáhne 50 metrů.

Externí zařízení
    I když přístroj obsahuje dva konektory (Canon 9 a Jack) k připojení periférií, použitelný je u tohoto jednoduchého přístroje pouze konektor typu Jack, a to pro připojení rychloměrné sondy.

Malá kuriozitka na závěr
    Na pojišťovacím poutku přístroje se houpe typické pájecí očko s kulatým otvorem pro šroubek a oválnou dírkou pro připájení tenkého vodiče. Okamžité úvahy o možném uzemnění přístroje a podobných nesmyslech vzaly po nahlédnutí do manuálu rychle za své. Jedná se o jednoduchou pomůcku k vyloupnutí ochranných gumových krytek, které jsou zatlačeny do obou konektorů. Návrat na domovskou stránku